Projektowane zmiany w ustawie o odpadach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy (z dn. 23 listopada br.) o zmianie ustawy o odpadach, będący odpowiedzią na zmiany w przepisach Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami.

Konieczność wprowadzenia zmian w przepisach ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wynika z faktu wejścia w życie:

- dyrektywy Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy
- rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.

Odpady niebezpieczne

Wśród rekomendowanych rozwiązań znalazły się m.in. zmiany w przepisach dotyczących definicji odpadów niebezpiecznych oraz ich klasyfikacji na inne niż niebezpieczne. Doprecyzowane zostały również obowiązki posiadacza odpadów medycznych i weterynaryjnych. Przewiduje się możliwość wydania rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych oraz warunków tymczasowego magazynowania tego typu odpadów posiadających właściwości zakaźne.

Ewidencjonowanie odpadów

Aby zwiększyć kontrolę nad strumieniem odpadów przekazywanych do przetwarzania, (szczególnie w zakresie odpadów komunalnych) dokumenty ewidencyjne będą sporządzanie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. (BDO)

Planowany termin uruchomienia BDO wyznaczony został na dzień 1 stycznia 2019 r. Z tego też względu konieczne będzie zastosowanie w zakresie obowiązków sprawozdawczych przepisów przejściowych. Sprawozdania za lata 2016-2018 będą sporządzane na dotychczasowych zasadach.

Karta przekazania odpadów

Zmianie ulegnie również sposób sporządzania kart przekazania odpadów. Według nowych przepisów, zamiast zbiorczej karty obejmującej odpady przekazywane w okresie jednego miesiąca, konieczne będzie posiadanie przez kierowcę karty przekazania odpadu podczas transportowania odpadów.

Źródło informacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292406/12393223/12393224/dokument257927.pdf

Wróć