Aktualności prawne

2014

Więcej...

Nowy katalog odpadów

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dokument określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

Więcej...

Publiczne kampanie edukacyjne – samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku?

Jak informuje Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, wprowadzający produkty w opakowaniach, a zarazem realizujący obowiązek edukacji ekologicznej samodzielnie, zobowiązani są przeznaczyć na rachunek NFOŚiGW co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Więcej...

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań.

Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Oznaczenia na opakowaniu będą informować o rodzaju materiału wykorzystanego do produkcji opakowania oraz jego przydatności do recyklingu.

Więcej...

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach. Nowe przepisy mają m.in. usprawnić działalność małych przedsiębiorstw oraz stopniowo ograniczać zawartość rtęci w ogniwach guzikowych.

Więcej...

Sposób wypełniania dokumentów DPR i DPO – wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska.

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami w zakresie interpretacji sposobu potwierdzania przetworzenia odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych na dokumentach DPR i DPO, Ministerstwo Środowiska opublikowało w tej sprawie wyjaśnienie.

Więcej...

Zbiórka elektroodpadów w gminach przez podmioty zbierające.

Podmioty posiadające zezwolenie na transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mogą odbierać wyżej wymienione odpady od właścicieli nieruchomości.

Więcej...

Terminy obowiązywania przepisów wykonawczych w zakresie odpadów opakowaniowych.

Najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku obowiązują dotychczasowe rozporządzenia wydane do uchylonej ustawy „o gospodarce opakowaniami” (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) oraz do ustawy „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”. (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)

Więcej...

Dokumentowanie odzysku i recyklingu odpadów wielomateriałowych.

Dokumentowanie odzysku i recyklingu odpadow wielomateriałowych należy dokonywać na dokumentach DPO i DPR, których wzory określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Rozporzadzenie będzie obowiązywalo najpóźniej do końca 2014 roku.

Więcej...

Wpis do rejestru nadal w GIOŚ.

Wprowadzający baterie i akumulatory mają obowiazek rejestracji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska do czasu ogłoszenia przez Ministerstwo Środowiska informacji o utworzeniu rejestru prowadzonego przez marszałków województw.