Nowy katalog odpadów


Od 1 stycznia 2015 r.  obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dokument określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

Katalog odpadów funkcjonuje na terenie całej Unii Europejskiej. W Polsce konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r., która transponuje do prawa polskiego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Odpady wyszczególnione w katalogu zostały podzielone na 20 grup w zależności od źródła ich powstawania. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, zbierane selektywnie lub występujące w postaci zmieszanych odpadów opakowaniowych należy klasyfikować w podgrupie 15 01.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Wróć