Stawki opłaty produktowej dla opakowań od 1 stycznia 2015 roku.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, należną opłatę produktową za rok 2015 będą obliczać w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. (Dz.U. 2014 poz. 1972)

W odniesieniu do obowiązującego do końca 2014 roku rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 259 poz. 1774), w nowym akcie wykonawczym do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 888), dodano pozycje „opakowania wielomateriałowe” oraz „pozostałe opakowania” wraz z obowiązującymi od 1 stycznia 2015 roku stawkami opłaty produktowej.

Dla pozostałych rodzajów opakowań wyszczególnionych w pozycjach 1-6 załącznika do nowego rozporządzenia, stawki opłaty produktowej pozostawiono na dotychczasowym poziomie, jedynie zaokrąglając je do 10 groszy.

Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań:

Poz.

Rodzaje opakowań

(jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg

1

Opakowania z tworzyw sztucznych

2,70

2

Opakowania z aluminium

1,40

3

Opakowania ze stali, w tym z blach stalowej

0,80

4

Opakowania z papieru i tektury

0,70

5

Opakowania ze szkła

0,30

6

Opakowania z drewna

0,30

7

Opakowania wielomateriałowe

1,70

8

Pozostałe opakowania

1,00


Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. (poz. 1972)

Wróć