Zmiany w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od 1 stycznia 2015 r.

Znowelizowana we wrześniu br. ustawa „o bateriach i akumulatorach” wprowadziła szereg zmian prawnych, które z wyjątkami zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Wśród nowych przepisów znajdują się również takie, które usprawniają działalność wprowadzających niewielkie ilości baterii.

Wprowadzając w ciągu roku nie więcej niż 1 kg baterii i akumulatorów przenośnych, można od 1 stycznia 2015 roku wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o zwolnienie z części obowiązków wynikających z ustawy „o bateriach i akumulatorach”. Tzw. pomoc de minimis można uzyskać w zakresie zwolnienia z obowiązku:

  • osiągania wymaganych poziomów zbierania,
  • uiszczania opłaty produktowej,
  • organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów,
  • zawierania umowy ze zbierającym.

Aby jednak powyższe zwolnienie miało zastosowanie, należy do 15 marca każdego roku złożyć marszałkowi zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanej pomocy. Należy również pamiętać o obowiązku wpisu do rejestru oraz informowania o masie wprowadzonych do obrotu baterii.

Opłata depozytowa
Jeżeli udostępniane baterie i akumulatory samochodowe nie są częścią składową lub nie przynależą do danego urządzenia, wówczas sprzedawca detaliczny jest zobowiązany pobrać opłatę depozytową od kupującego, który nie jest przedsiębiorcą oraz nieprzekazującego zużytych baterii lub akumulatorów podczas zakupu nowych.

Podmiot pośredniczący
Wybrane obowiązki określone w ustawie o bateriach i akumulatorach można zrealizować za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego. Z zastrzeżeniem, iż podmiot ten posiada wpis do rejestru, o którym mówi ustawa o odpadach oraz ma wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub normą ISO 14001. Do wymogu posiadania certyfikatu ISO 14001 lub wdrożenia systemu EMAS, podmiot pośredniczący musi dostosować się do końca 2015 roku.

Ewidencja
Wprowadzający są zobowiązani do prowadzenia ewidencji o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.

Baterie łatwe do usunięcia
Udostępniane urządzenia zasilane bateriami i akumulatorami powinny być tak zaprojektowane, aby użytkownicy końcowi mogli łatwo usunąć z nich zużyte źródła prądu samodzielnie lub przy pomocy wyspecjalizowanych zakladów serwisowych lub punktów napraw.

Więcej o zmianach w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od 1 stycznia 2015 r.


Wróć