Audyt zewnętrzny spółek Grupy Biosystem

Podczas przeprowadzonego w kwietniu b.r. audytu zewnętrznego sprawdzającego zgodność z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności organizacji odzysku Grupy Biosystem nie stwierdzono żadnych uchybień. Audyt przeprowadzony został również w należącym do spółki Biosystem SA Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie. Podmiotem audytującym było Biuro Certyfikacji Systemów Zarzadzania PRS SA.

Audyt przedsiębiorcy

W celu sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR, dokumentach DPO, dokumentach EDPR, dokumentach EDPO oraz dokumentach celnych i fakturach w kwietniu 2018 roku audytowi został poddany Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Do przeprowadzenia rocznego audytu są zobowiązani według ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy:
- prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (art. 41 ustawy o odpadach), pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
- eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy tego rodzaju odpadów, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub EDPO potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 Mg.

Zakresem audytu przeprowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR były objęte m.in. posiadane przez organizację pozwolenia oraz zgodność mas rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPR i EDPO z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów. Podczas audytu działalności Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA nie stwierdzono żadnych uchybień.

Audyt organizacji odzysku

Przedmiotem rocznego audytu przeprowadzonego również w Biosystem Elektrorecykling Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA było prawidłowe gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek rocznego audytu, przeprowadzonego do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy, posiadają organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania.

Kontroli wyznaczonego przez Biosystem Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA audytora podlegały m.in. zawarte przez organizację umowy z prowadzącymi zakład przetwarzania wraz z wystawionymi zaświadczeniami o zużytym sprzęcie, posiadany kapitał zakładowy, wdrożony system zarządzania środowiskowego oraz składane przez organizację w oparciu o przepisy ustawy o odpadach sprawozdania.

Audyt przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania nie wykazał żadnych uchybień.

Audyt w Zakładzie Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie

Zgodność z przepisami prawa w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem była również przedmiotem audytu przeprowadzonego w Zakładzie Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie, należącym do spółki Biosystem SA.

Zakresem przedmiotowym audytu objęte zostały m.in.: dokumenty zawierające decyzje, pozwolenia, ewidencję odpadów, zaświadczenia i sprawozdania o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Podczas audytu oceniono także zgodność możliwości technicznych zakładu z wydanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami oraz zgodność masy zebranego i przetworzonego zużytego sprzętu z roczną mocą przerobową, ewidencją odpadów oraz sprawozdaniami.

Podobnie jak w przypadku obu organizacji odzysku Grupy Kapitałowej Biosystem, audyt Zakladu Przetwarzania ZSEIE w Bolęcinie nie wykazał żadnych uchybień. Podmiotem audytującym było Biuro Certyfikacji Systemów Zarzadzania PSR SA.

Źródło:

- Sprawozdanie z rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA za rok 2017, Biuro Certyfikacji Systemów Zarzadzania, Polski Rejestr Statków SA.

- Program i plan audytu przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR w Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań za rok 2017, Biuro Certyfikacji Systemów Zarzadzania, Polski Rejestr Statków SA.

- Sprawozdanie z rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania w Biosystem S.A. za rok 2017, Biuro Certyfikacji Systemów Zarzadzania, Polski Rejestr Statków SA.

- Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015 poz. 1688)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013 poz. 888)

Wróć