Parlament Europejski za zwiększeniem poziomu recyklingu odpadów

We wtorek 14 marca podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego debatowano w sprawie pakietu czterech dyrektyw dotyczących gospodarowania odpadami. Proponuje się wyznaczenie ambitniejszych celów w zakresie ograniczania masy odpadów zalegających na składowiskach oraz zwiększenie poziomu ich recyklingu.

Zaproponowane w Parlamencie zmiany w pakiecie czterech dyrektyw obejmowałyby reformy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opakowaniowymi, pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ilości składowanych odpadów.

Odpady komunalne

Do roku 2030 planuje się zwiększenie do 70% masy odpadów komunalnych kierowanych do recyklingu i ponownego użycia. (Komisja Europejska proponuje 65%) Odpady pochodzące z gospodarstw domowych i drobnych przedsiębiorstw stanowią od 7-10%* wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii. Ze względu na złożony skład tego typu odpadów, wymagają one efektywnego systemu zbiórki, pozwalającego na ograniczenie ich składowania.

Odpady opakowaniowe

Do produkcji opakowań w Unii Europejskiej wykorzystuje się najczęściej papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i drewno. Europosłowie proponują, aby do 2030 roku (z uwzględnieniem celów pośrednich) poziom recyklingu materiałów opakowaniowych wynosił 80%.

Składowanie odpadów

Ze względu na szkodliwy wpływ składowania odpadów na stan środowiska naturalnego, ilość odpadów kierowanych na składowiska powinna być ograniczona do 5%. Według hierarchii postępowania z odpadami, składowanie jest najmniej korzystnym sposobem ich zagospodarowania. Najlepszym rozwiązaniem w hierarchii jest zapobieganie ich powstawaniu oraz ponowne wykorzystanie i recykling. Obecnie w Unii Europejskiej do recyklingu przeznacza się 44% odpadów. Do roku 2030 postuluje się zwiększenie tego poziomu do 70%.

Propozycje zmian w pakiecie czterech dyrektyw dotyczących gospodarowania odpadami, są częścią planu działań mających na celu wprowadzenie w Unii Europejskiej zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w której obowiązują zrównoważone zasady wykorzystywania surowców.

Źródło:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170308IPR65671/odpady-wi%C4%99cej-recyklingu-mniej-wysypisk-i-mniej-marnotrawstwa-%C5%BCywno%C5%9Bci

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170120STO59356/pos%C5%82owie-chc%C4%85-poprawy-zarz%C4%85dzania-odpadami

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/plenary/2017-03-13/5

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170306STO65256/zmiany-w-zarz%C4%85dzaniu-odpadami-zamiast-na-wysypiska-do-recyklingu


* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397

Wróć