Rejestr w ramach BDO zastępuje od 24 stycznia rejestr GIOŚ

Od 24 stycznia marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ. Skutkiem zmian są nowe obowiązki, które obejmą prawie wszystkich przedsiębiorców.

Podmioty, które podlegają wpisowi do rejestru to m.in.:
- wprowadzający produkty w opakowaniach,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- wprowadzający opony i oleje.

Zgodnie z art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach podmioty już wpisane do rejestru GIOŚ będą automatycznie przeniesione do bazy BDO i otrzymają nowy indywidualny numer rejestrowy.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, oleje i opony są zobowiązani do złożenia wniosków o wpis do rejestru w okresie 6 miesięcy od dnia powstania rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r.

Wpis do rejestru podlega opłacie rejestrowej, a w kolejnych latach opłacie rocznej wnoszonej do końca lutego każdego roku za dany rok.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw podmioty, które rozpoczynają działalność w 2018 roku w zakresie wprowadzania sprzętu,  od 24 stycznia 2018 roku, czyli od dnia utworzenia rejestru mają dodatkowy obowiązek przesłania do GIOŚ kopii wniosku o wpis do rejestru BDO.

Wysokość stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. Stawka opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynosi aktualnie:

1) dla mikroprzedsiębiorców: 100 zł,
2) dla przedsiębiorców innych: 300 zł.

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

Na dzień dzisiejszy, z powodu różnych i nieoficjalnych stanowisk urzędów marszałkowskich nie posiadamy informacji na temat podmiotów, które są zwolnione z opłaty rocznej w 2018 r.

W celu uzyskania informacji w sprawie przepisów dotyczących rejestru i BDO, sugerujemy bezpośredni kontakt z urzędami marszałkowskim właściwymi ze względu na siedzibę rejestracji Państwa Firmy.

Wróć