Archiwum

Ogłoszenie o Przetargu na Zakup linii technologicznej do zagospodarowania baterii o wydajności do 300 kg/h

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERT

na Zakup linii technologicznej do zagospodarowania baterii o wydajności do 300 kg/h

1) Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: B/2014/WEEE/4
2) Dane rejestrowe Zamawiającego:

Biosystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wodnej 4, 30-556 Kraków; wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000317409 („Zamawiający”)

Osoba kontaktowa: Jerzy Traple
Numer telefonu: +48 501 603 704
Numer faksu: +48 12 296-66-24
e-mail: Jerzy.Traple@biosystem.pl

W następującym poniżej opisie wymogów przetargowych przedmiot zamówienia określany będzie słowem „linia do baterii”

3) Opis przedmiotu zamówienia:

a) dostawa gotowej do natychmiastowego użytkowania mobilnej linii technologicznej do przetwarzania przenośnych baterii i akumulatorów [przez baterie przenośne oraz akumulatory przenośne rozumie się baterie oraz akumulatory określone w załączniku nr 2 do Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009r (Dz.U. 79/2009 poz.666)].

b) szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące właściwej obsługi przedmiotu zamówienia;

c) dostarczenie określonej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia.

4) Dostęp do treści specyfikacji technicznej

Treść ogłoszenia o przetargu wraz ze specyfikacją techniczną dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.globalelectro.eu/ogloszenia-przetargi.html oraz w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul. Wodna 4).

5) Oferty powinny być składane pocztą, faksem lub e-mailem (e-mailem wyłącznie w formie skanu dokumentu pisemnego zawierającego podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli ze strony oferenta).

6) Miejsce przetargu:

Jeśli oferty składane będą pocztą: ul. Wodna 4, 30-556 Kraków (siedziba Zamawiającego).

Jeśli oferty składane będą e-mailem: Jerzy.Traple@biosystem.pl

Jeśli oferty składane będą faksem: +48 12 296-66-24

7) Termin składania ofert: 30 maja 2014r

8) Termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 05 czerwca 2014r

9) Termin związania ofertą: 30 lipca 2014r

10) Przewidywany termin wykonania umowy: 3 tygodnie od podpisania umowy

11) Kryteria wyboru ofert wraz z przypadającymi im wagami istotności danego kryterium:

a) cena (zgodnie z pkt 11 głównych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) – 40%;

b) parametry techniczne linii pod kątem zgodności z warunkami technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – 50%;

c) okres i warunki gwarancji – 10%

12) Wymagane dokumenty:

a) pisemna oferta zawierająca co najmniej: cenę sprzedaży (zgodnie z pkt 11 głównych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i warunki oferowanej gwarancji;

b) opis techniczny przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem warunków technicznych stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na warunkach przedstawionych jak w Załączniku nr 1.

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niniejszego ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu do dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert w pkt. 7 powyżej.

14) Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich oferentów o wyniku przetargu lub o jego zakończeniu bez wybrania najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego ogłoszenia o przetargu w każdym czasie.

15) Umowa zostanie zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego oraz oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

16) Zamawiający oświadcza i zobowiązuje się do zachowania poufności co do informacji dotyczących oferty oraz oferenta.

17) Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w elektronicznym wydaniu suplementu S do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) a także udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie.

18) W wypadku wątpliwości bądź dodatkowych pytań, należy skontaktować się z osobą wskazaną w pkt 2 niniejszego ogłoszenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

19) Niniejsze ogłoszenie zawiera dwa załączniki:

Załącznik nr 1 – Główne postanowienia umowy zakupu linii technologicznej do zagospodarowania baterii o wydajności do 300 kg/h

Załącznik nr 2 – Wymogi techniczne dla linii technologicznej do zagospodarowania baterii o wydajności do 300 kg/h