Autoryzowany przedstawiciel

Według przepisów ustawy z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  • producent zagraniczny, o którym mowa w art. 4 pkt 11 lit.a-c, ma prawo wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków określonych wyżej wymienioną ustawą w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta,
  • producent zagraniczny, który na terytorium kraju sprzedaje sprzęt bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ma obowiązek wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela. (art. 26 pkt 2)

Wobec autoryzowanego przedstawiciela stosuje się przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dotyczące wprowadzającego sprzęt.

Kto może być autoryzowanym przedstawicielem?

- osoba fizyczna

- jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

- jednostka prawna mająca siedzibę na terytorium kraju, w tym organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wiecej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Rejestracja

Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlega również autoryzowany przedstawiciel.

  • do czasu utworzenia rejestru (art.49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku) prowadzonego przez marszałka województwa, rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dodatkowe dane w rejestrze

  • od 1 stycznia 2016 roku dane w rejestrze zawierają dodatkowo: nazwę marki sprzętu, typ sprzętu oraz informację o stosowanej technice sprzedaży

Rozporządzenia:

Opłata rejestrowa

  • wpis do rejestru podlega obowiązkowi wniesienia opłaty rejestrowej, której wysokość określa art. 116 pkt. 13 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)
  • opłaty rejestrowej nie musi wnosić autoryzowany przedstawiciel poświadczający udział w dobrowolnym systemie ekozarzadzania i auditu (EMAS) oraz posiadający wpis do rejestru, o którym mówi ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i auditu (Dz.U. Nr 178, poz. 1060)

Opłata roczna

  • do końca lutego każdego roku autoryzowany przedstawiciel, wpisany do rejestru, ma obowiązek wnoszenia opłaty rocznej na osobny rachunek Glównego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 116 pkt 10 ustawy o zużytym sprzęcie elektryczym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688))
  • uwaga! w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa, nie wnosi się opłaty rocznej

Wiecej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny (dostęp dnia 02.11.2016 r.)