Definicja wprowadzającego sprzęt elektryczny

Zgodnie z definicją zawartą ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688), wprowadzającym sprzęt jest osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży (również za pomocą środków porozumiewania się na odległość):

  • ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własna nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego
  • ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeśli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub
  • ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim.

Za wprowadzajacego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową, o której mowa w pkt 11 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt.

Źródło: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688).