Do pobrania

 

DEKLARACJE

 

WZORY DOKUMENTÓW DO BDO

Do wniosku rejestrowego BDO składanego do marszałka województwa należy dołączyć:

  • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej,
  • oświadczenie o zgodności danych;
  • w przypadku wprowadzającego sprzęt: uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru. Do wniosku o wykreślenie z rejestru dołącza się uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.