Dokumenty do pobrania

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI DANYCH

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU BDO

Do wniosku składanego do marszałka województwa należy dołączyć:

  • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej,
  • oświadczenie o zgodności danych;
  • w przypadku wprowadzającego sprzęt: uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku.

WZÓR WNIOSKU AKUTALIZACYJNEGO DO REJESTRU BDO:

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego w przypadku zmiany:

  1. informacji zawartych w rejestrze,
  2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Do wniosku aktualizacyjnego składanego do marszałka województwa dołącza się wypełnione oświadczenie o zgodności danych.

WZÓR WNIOSKU O WYKREŚLENIE Z REJESTRU BDO

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru. Do wniosku o wykreślenie z rejestru dołącza się uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.

WZÓR KARTY EWIDENCJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU

  • KPO (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1976)
  • KPO (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) - uchylony

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODPADÓW DO ODBIORU (ZSEiE)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODBIORU ZUŻYTYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA (świetlówek, lamp wyładowczych)

       DEKLARACJA