Dokumenty do pobrania

WZÓR KARTY EWIDENCJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU

  • KPO (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1976)
  • KPO (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) - uchylony

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU GIOŚ

Do wniosku składanego w GIOŚ należy dołączyć:

  • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej,
  • uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego (tylko wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych).

WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU GIOŚ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODPADÓW DO ODBIORU (ZSEiE)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODBIORU ZUŻYTYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA (świetlówek, lamp wyładowczych)