FAQ

Co powinienem zrobić po otrzymaniu pisma z nadanym numerem BDO?

Zgodnie z art. 63. Ustawy o odpadach, przedsiębiorca wprowadzający na rynek polski m. in. sprzęt, baterie, opakowania, oleje, opony jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Przedsiębiorcy, wpisani do tej pory do rejestru GIOŚ, mogą przez okres 3 miesięcy, od dnia otrzymania od Marszałka Województwa nowego numeru rejestrowego, używać starego numeru rejestrowego nadanego przez GIOŚ. Przed upływem tego terminu należy zaktualizować numer na wszystkich dokumentach (fakturach, paragonach, umowach, itp.). Przykładowo, przedsiębiorca umieszczający numer rejestrowy GIOŚ: E0054321WBW na fakturze powinien zmienić go na numer rejestrowy BDO: 001234500.

Czy sprzęt/baterie/opakowania/oleje/opony wywiezione zagranicę można odliczyć od deklaracji do organizacji odzysku?

Tak, masę wywiezionych: sprzętu/baterii/opakowań/olejów/opon można odliczyć od masy wprowadzonej na teren Polski. Ważne jest, aby odliczenie nastąpiło w ramach roku kalendarzowego tzn. jeśli towar został wprowadzony w styczniu 2018 i został wywieziony w grudniu 2018 to można dokonać odliczenia, natomiast jeśli towar został przywieziony w grudniu 2017 i został wywieziony w styczniu 2018, to zgodnie z ustawą nie można dokonać odliczenia. Wywiezienie poza granicę Polski dotyczy krajów UE oraz spoza UE.

Na jakiej podstawie Biosystem wystawia faktury Klientom wprowadzającym sprzęt, opakowania, baterie?

Sprzęt: Zgodnie z przepisami ustawy od 2016 r. obowiązek zbiórki sprzętu wykonuje się na podstawie średniej z 3 lat. Podobnie jest z fakturowaniem. W danym roku obliczana jest średnia z 3 poprzedzających lat . Jeśli przedsiębiorca wprowadza sprzęt krócej niż 3 lata, to odpowiednio jest to średnioroczna masa z 2 poprzednich lat lub poprzedniego roku pomnożona przez obowiązujący poziom zbierania pomnożona przez stawkę i dzielona jest na 12/4/2 faktury (w zależności od zapisów w umowie czy rozliczanie jest miesięczne, kwartalne czy półroczne). Stąd faktury za kolejne okresy w danym roku mają taką samą wartość. Masa wprowadzonego sprzętu w bieżącym roku będzie wchodziła do średniej w następnym roku. W przypadku rozpoczęcia wprowadzania sprzętu lub nowej grupy sprzętu, fakturowanie oparte jest na podstawie bieżących danych o masie wprowadzonego sprzętu.

Opakowania: Od 2014 roku faktury wystawiamy zgodnie z przepisami ustawy na podstawie masy opakowań wprowadzonych na rynek w poprzednim roku pomnożonej przez obowiązujące poziomy odzysku i recyklingu pomnożonej przez stawki i podzielonej na 12/4/2/1 faktury (w zależności od zapisów w umowie czy rozliczanie jest miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne). Stąd faktury za kolejne okresy w danym roku mają taką samą wartość. Do tego doliczana jest opłata 5% od wartości faktury na kampanie edukacyjne. W przypadku rozpoczęcia wprowadzania opakowań lub nowego asortymentu, fakturowanie oparte jest na podstawie bieżących danych o masie wprowadzonych opakowań.

Baterie: Rozliczanie baterii zależy od rodzaju wprowadzonych baterii. Baterie przenośne fakturujemy na podstawie średniej masy z 3 lat z uwzględnieniem roku bieżącego. W bieżącym roku wystawiamy faktury po otrzymaniu deklaracji o masie baterii w nim wprowadzanych, pomnożonej przez obowiązkowy poziom zbierania i pomnożonej przez stawkę. Do tego dochodzi opłata za kampanie edukacyjne: wprowadzona w danym roku masa baterii pomnożona przez 0,03 zł/kg. Po uzyskaniu danych za cały bieżący rok wyliczamy średnią z 3 lat (2 lat poprzednich i roku bieżącego), następnie porównujemy wartość do wystawionych już za ten rok faktur. Jeśli średnia jest niższa – zwracamy odpowiednią kwotę jako korektę, jeśli zaś średnia jest wyższa – wystawiamy fakturę uwzględniając różnicę w wartościach. Baterie samochodowe i przemysłowe fakturujemy w bieżącym roku na podstawie masy wprowadzonych baterii, zadeklarowanej przez naszych kontrahentów, pomnożonej przez stawkę plus kampanie edukacyjne: masa pomnożona przez 0,03 zł/kg

Czy opakowania z miedzi i innych metali należy deklarować do Biosystemu?

Tak. Od 1 stycznia 2018 roku, w deklaracjach o rodzaju i masie opakowań wprowadzonych na krajowy rynek, oprócz opakowań ze stali, należy uwzględnić również opakowania z miedzi, cyny, mosiądzu itp. W związku z tym pozycja we wzorze deklaracji - „opakowania ze stali, w tym blachy stalowej” została rozszerzona o pozostałe metale. Deklarowanie opakowań z aluminium pozostaje bez zmian, w osobnej pozycji.

Podstawę prawną stanowi załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Jak powinien być oznakowany sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zobowiązany do umieszczania na sprzęcie oznakowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 z późn. zm.) według poniższego wzoru:


Powyższy symbol wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co oznacza, że nie wolno wyrzucać go łącznie z innymi odpadami.

Oznakowanie takie powinno być umieszczone na sprzęcie w sposób wyraźny, czytelny, trwały, a jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu - na opakowaniu zbiorczym, instrukcji użycia lub karcie gwarancyjnej. Czasami producenci umieszczają pod symbolem przekreślonego kosza poziomą linię, jednak nie jest ona wymagana i nie zmienia definicji tego znaku.

Wyjaśnienie znaczenia oznakowania

Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o zużytym sprzęcie do sprzętu powinno zostać dołączone wyjaśnienie, co oznacza symbol przekreślonego kosza umieszczony na sprzęcie. Informacja może znajdować się w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Dodatkowe informacje dołączone do sprzętu

Do wprowadzanego do obrotu sprzętu należy dołączyć informację o:

  • zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
  • potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Dodatkowo, wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do informowania o:

  • systemie zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu;
  • roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie pozwoli zaoszczędzić naturalne zasoby naszej Ziemi, ponieważ surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu są powtórnie wykorzystywane do procesów produkcyjnych.

Kontrolę dotyczącą prawidłowego oznakowania sprzętu może prowadzić wojewódzki inspektorat ochrony środowiska oraz inspekcja handlowa.

Źródło:
1.    Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 z późn. zm.)