FAQ

Co powinienem zrobić po otrzymaniu pisma z nadanym numerem BDO?

Zgodnie z art. 63. Ustawy o odpadach, przedsiębiorca wprowadzający na rynek polski m. in. sprzęt, baterie, opakowania, oleje, opony jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Czy sprzęt/baterie/opakowania/oleje/opony wywiezione zagranicę można odliczyć od deklaracji do organizacji odzysku?

Tak, masę wywiezionych: sprzętu/baterii/opakowań/olejów/opon można odliczyć od masy wprowadzonej na teren Polski. Ważne jest, aby odliczenie nastąpiło w ramach roku kalendarzowego tzn. jeśli towar został wprowadzony w styczniu 2019 i został wywieziony w grudniu 2019 to można dokonać odliczenia, natomiast jeśli towar został przywieziony w grudniu 2019 i został wywieziony w styczniu 2020, to zgodnie z ustawą nie można dokonać odliczenia. Wywiezienie poza granicę Polski dotyczy krajów UE oraz spoza UE.

Na jakiej podstawie Biosystem wystawia faktury Klientom wprowadzającym sprzęt, opakowania, baterie?

Sprzęt: Zgodnie z przepisami ustawy od 2016 r. obowiązek zbiórki sprzętu wykonuje się na podstawie średniej z 3 lat. Podobnie jest z fakturowaniem. W danym roku obliczana jest średnia z 3 poprzedzających lat . Jeśli przedsiębiorca wprowadza sprzęt krócej niż 3 lata, to odpowiednio jest to średnioroczna masa z 2 poprzednich lat lub poprzedniego roku pomnożona przez obowiązujący poziom zbierania pomnożona przez stawkę i dzielona jest na 12/4/2 faktury (w zależności od zapisów w umowie czy rozliczanie jest miesięczne, kwartalne czy półroczne). Stąd faktury za kolejne okresy w danym roku mają taką samą wartość. Masa wprowadzonego sprzętu w bieżącym roku będzie wchodziła do średniej w następnym roku. W przypadku rozpoczęcia wprowadzania sprzętu lub nowej grupy sprzętu, fakturowanie oparte jest na podstawie bieżących danych o masie wprowadzonego sprzętu.

Opakowania: Od 2014 roku faktury wystawiamy zgodnie z przepisami ustawy na podstawie masy opakowań wprowadzonych na rynek w poprzednim roku pomnożonej przez obowiązujące poziomy odzysku i recyklingu pomnożonej przez stawki i podzielonej na 12/4/2/1 faktury (w zależności od zapisów w umowie czy rozliczanie jest miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne). Stąd faktury za kolejne okresy w danym roku mają taką samą wartość. Do tego doliczana jest opłata 5% od wartości faktury na kampanie edukacyjne. W przypadku rozpoczęcia wprowadzania opakowań lub nowego asortymentu, fakturowanie oparte jest na podstawie bieżących danych o masie wprowadzonych opakowań.

Baterie: Rozliczanie baterii zależy od rodzaju wprowadzonych baterii. Baterie przenośne fakturujemy na podstawie średniej masy z 3 lat z uwzględnieniem roku bieżącego. W bieżącym roku wystawiamy faktury po otrzymaniu deklaracji o masie baterii w nim wprowadzanych, pomnożonej przez obowiązkowy poziom zbierania i pomnożonej przez stawkę. Do tego dochodzi opłata za kampanie edukacyjne: wprowadzona w danym roku masa baterii pomnożona przez 0,03 zł/kg. Po uzyskaniu danych za cały bieżący rok wyliczamy średnią z 3 lat (2 lat poprzednich i roku bieżącego), następnie porównujemy wartość do wystawionych już za ten rok faktur. Jeśli średnia jest niższa – zwracamy odpowiednią kwotę jako korektę, jeśli zaś średnia jest wyższa – wystawiamy fakturę uwzględniając różnicę w wartościach. Baterie samochodowe i przemysłowe fakturujemy w bieżącym roku na podstawie masy wprowadzonych baterii, zadeklarowanej przez naszych kontrahentów, pomnożonej przez stawkę plus kampanie edukacyjne: masa pomnożona przez 0,03 zł/kg

Czy opakowania z miedzi i innych metali należy deklarować do Biosystemu?

Tak. Od 1 stycznia 2018 roku, w deklaracjach o rodzaju i masie opakowań wprowadzonych na krajowy rynek, oprócz opakowań ze stali, należy uwzględnić również opakowania z miedzi, cyny, mosiądzu itp. W związku z tym pozycja we wzorze deklaracji - „opakowania ze stali, w tym blachy stalowej” została rozszerzona o pozostałe metale. Deklarowanie opakowań z aluminium pozostaje bez zmian, w osobnej pozycji.

Podstawę prawną stanowi załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Jak powinien być oznakowany sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zobowiązany do umieszczania na sprzęcie oznakowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) według poniższego wzoru:


Powyższy symbol wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co oznacza, że nie wolno wyrzucać go łącznie z innymi odpadami.

Oznakowanie takie powinno być umieszczone na sprzęcie w sposób wyraźny, czytelny, trwały, a jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu - na opakowaniu zbiorczym, instrukcji użycia lub karcie gwarancyjnej. Czasami producenci umieszczają pod symbolem przekreślonego kosza poziomą linię, jednak nie jest ona wymagana i nie zmienia definicji tego znaku.

Wyjaśnienie znaczenia oznakowania

Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o zużytym sprzęcie do sprzętu powinno zostać dołączone wyjaśnienie, co oznacza symbol przekreślonego kosza umieszczony na sprzęcie. Informacja może znajdować się w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Dodatkowe informacje dołączone do sprzętu

Do wprowadzanego do obrotu sprzętu należy dołączyć informację o:

  • zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
  • potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Dodatkowo, wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do informowania o:

  • systemie zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu;
  • roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie pozwoli zaoszczędzić naturalne zasoby naszej Ziemi, ponieważ surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu są powtórnie wykorzystywane do procesów produkcyjnych.

Kontrolę dotyczącą prawidłowego oznakowania sprzętu może prowadzić wojewódzki inspektorat ochrony środowiska oraz inspekcja handlowa.

Źródło:
1.    Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)