Formularze do pobrania

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU

  • KPO (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1973)

WZÓR EWIDENCJI ODPADU

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI DANYCH

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU BDO

Do wniosku rejestrowego  BDO składanego do marszałka województwa należy dołączyć:

  • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej,
  • oświadczenie o zgodności danych
  • w przypadku wprowadzających wprowadzającego sprzęt: uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku.

WZÓR WNIOSKU AKUTALIZACYJNEGO DO REJESTRU BDO

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego w przypadku zmiany:

  1. informacji zawartych w rejestrze,
  2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Do wniosku aktualizacyjnego składanego do marszałka województwa dołącza się wypełnione oświadczenie o zgodności danych.

WZÓR WNIOSKU O WYKREŚLENIE Z REJESTRU BDO

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru. Do wniosku o wykreślenie z rejestru dołącza się uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.

WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA

DEKLARACJE