Obowiązki wprowadzającego sprzęt elektryczny

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.u. 2015, Poz. 1688) określa prawa i obowiązki wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Rejestracja

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 1 stycznia 2016 roku.

Wpisowi do rejestru podlegają:

 1. wprowadzający sprzęt
 2. autoryzowany przedstawiciel
 3. zbierający zużyty sprzęt
 4. prowadzący zakład przetwarzania
 5. prowadzący działalność w zakresie recyklingu
 6. prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
 7. organizacja odzysku.

Do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez marszałka województwa (według art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.), rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dodatkowe dane w rejestrze

Od 1 stycznia 2016 roku rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera dodatkowo:

 • nazwę marki sprzętu,
 • typ sprzętu,
 • informację o stosowanej technice sprzedaży.

Wprowadzający sprzęt, którzy uzyskali wpis do rejestru przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688), obowiązani są złożyć do GIOŚ w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy, dodatkowe informacje na temat wprowadzanego sprzętu.

Więcej informacji na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny.

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru (Dz. U. Nr 68, poz. 582) – (nie dotyczy wniosku o wpis do rejestru dla wprowadzającego sprzęt)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. 2015 r. poz. 2353).

Opłata rejestrowa

Wpis do rejestru wprowadzających sprzęt oraz autoryzowanych przedstawicieli podlega obowiązkowi opłaty rejestrowej.

 • Wysokość opłaty rejestrowej wnoszonej przez wprowadzającego sprzęt określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty rejestrowej i rocznej (Dz.U. 2008, nr 236, poz. 1649)
 • Wysokość opłaty rejestrowej obowiązującej autoryzowanego przedstawiciela określa art. 116 ust. 13 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Numer rejestrowy na fakturach

W związku z wprowadzaniem sprzętu do obrotu, wprowadzający jest zobowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych sporządzanych dokumentach. (art. 12, ust. 1 ustawy "o zużytym sprzęcie")

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny (dostęp dnia 02.11.2016 r.)

Ewidencja

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia dodatkowej ewidencji, która obejmuje informacje o masie wprowadzonego sprzętu. Na podstawie ewidencji oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie, oblicza się osiągnięte poziomy zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. Dodatkową ewidencję oraz zaświadczenia o zużytym sprzęcie należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Źródło:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1973) (http://isip.sejm.gov.pl/)

Zabezpieczenie finansowe

Wprowadzający do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych:

 1. który samodzielnie realizuje obowiązek określony w art. 18 ust 1 ustawy o zużytym sprzęcie (Dz.U. 2015, poz. 1688),
 2. w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy określonej w art. 11 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie (Dz.U. 2015, poz. 1688),
 3. w przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą ma zawartą umowę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie (Dz.U. 2015, poz. 1688),

jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy.

Podstawa obliczenia wysokości

a) dla wprowadzającego sprzęt wnoszącego zabezpieczenie finansowe przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru podstawą obliczenia jest masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, którą zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym,

b) dla wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru podstawą obliczenia jest masa sprzętu dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość zabezpieczenia

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu dla gospodarstw domowych, stanowiącej podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego.

Organ przyjmujący zabezpieczenie

Do czasu utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), ilekroć w art. 27-33 ustawy z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest mowa o marszałku województwa, rozumie się przez to Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (art. 133, ust. 1)

Zabezpieczenie finansowe wprowadzający sprzęt dla gospodarstw domowych zobowiązany jest uiszczać na konto Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do 30 czerwca roku, którego to zabezpieczenie dotyczy.

Wiecej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny (dostęp dnia 03.11.2016 r.)

Oznakowanie sprzętu

Wprowadzany do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być oznakowany przez wprowadzającego sprzęt symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do ustawy „o zużytym sprzęcie”. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Oznakowanie umieszczone w sposób wyraźny i czytelny jest jednocześnie informacją, iż sprzęt został wprowadzony do obrotu po 13 sierpnia 2015 roku.

Jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu – symbol selektywnego zbierania umieszcza się na opakowaniu i dokumentach dołączonych do sprzętu. (art. 14 ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688))

SPRZĘT DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzający obowiązany jest dołączyć m.in. informację o:

 • zakazie umieszczania zuzytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
 • potencjalnych skutkach dla zdrowia człowieka oraz środowiska, wynikających z obecności w sprzęcie substancji niebezpiecznych.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Minimalne roczne poziomy zbiórki
 • Przepisy przejściowe (według ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688))

Od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą:

- nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu

- nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, w przypadku sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 5 określonej w załączniku nr 6 do ustawy „o zużytym sprzęcie”  (Dz.U. 2015, poz. 1688), z wyjątkiem opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych oraz pozostałego sprzętu oświetleniowego do celów rozprowadzania lub regulacji światła.

 • Minimalne roczne poziomy zbierania

Według obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688), wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą:

1) od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.  – nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy – nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu;

2) od 1 stycznia 2021 roku – nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju. (art. 20 ust. 1 ustawy "o zużytym sprzęcie" (Dz.U. 2015, poz. 1688))

 • Sposób obliczania

Załącznik nr 3 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688) zawiera sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu do 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Obowiązek odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
 • Przepisy przejściowe (według ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688))

Od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku wprowadzający sprzęt jest obowiązany osiągać następujące poziomy: (art. 115, ust. 1 i 2)

1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1 i 10 określonych w załączniku nr 6 do ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688)

a) odzysku – 85% masy zużytego sprzętu oraz

b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 80% masy zużytego sprzętu;

2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 3 i 4 określonych w załączniku nr 6 do ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688)

a) odzysku – 80% masy zużytego sprzętu oraz

b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 70% masy zużytego sprzętu;

3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 2 i 5-9 określonych w załączniku nr 6 do ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688)

a) odzysku – 75% masy zużytego sprzętu oraz

b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 55% masy zużytego sprzętu;

4) dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – recyklingu zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80% masy tych zużytych lamp.

Do 31 grudnia 2017 roku poziom odzysku i poziom recyklingu dla sprzętu oświetleniowego z grupy sprzętu nr 5 wyszczególnionego w załączniku nr 6 do ustawy o „zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688) , oblicza się odrębnie dla lamp i opraw oświetleniowych.

 • Poziomy odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Według obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688), wprowadzający sprzęt jest obowiązany osiągać następujące poziomy odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu: (art. 21, ust.1, 2 i 3)

1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688)

a) odzysku – 85% masy zużytego sprzętu oraz

b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 80% masy zużytego sprzętu;

2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 2 określonej w załączniku nr 1 do ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688)

a) odzysku – 80% masy zużytego sprzętu oraz

b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 70% masy zużytego sprzętu;

3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 5 i 6 określonych w załączniku nr 1 do ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688)

a) odzysku – 75% masy zużytego sprzętu oraz

b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 55% masy zużytego sprzętu;

4) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 (lampy) określonej w załączniku nr 1 do ustawy – recyklingu – w wysokości 80% masy tego zużytego sprzętu.

 • Sposób obliczania

Załącznik nr 4 do ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688) określa sposób obliczania rocznego poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku. (Dz.U. 2016 poz. 2213)


Publiczne kampanie edukacyjne

Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do wprowadzonego przez niego do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • Publiczna kampania edukacyjna (art. 4, ust. 9 ustawy „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688))

Publiczna kampania edukacyjna – „każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, obejmujące informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu […]”

 • Samodzielnie lub z organizacją odzysku

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt mogą realizować:

a) za pośrednictwem organizacji odzysku lub

b) samodzielnie, przeznaczając na publiczne kampanie lub wnosząc na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

 • Zwolnienie z obowiązku

Jeśli wysokość środków obliczonych w sposób określony w art. 15 ust. 3 ustawy „o zużytym sprzęcie”  (Dz.U. 2015, poz. 1688) nie przekracza 100 zł, wówczas wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

W powyższym przypadku należy przedłożyć marszałkowi województwa do 31 stycznia każdego roku, zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres określa art. 37 ust. 2 a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  (Dz.U. 2007, Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

 • Rozliczenie wykonania obowiązku

Wprowadzający sprzęt rozlicza wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym powyższy obowiązek wystąpił.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Sprawozdawczość

Na zasadach i w trybie określonym w dziale V rozdziale 2 ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn.zm.) wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

W zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprawozdanie zawiera m.in.:

a) informacje o:

- masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy  sprzętu,

- masie zużytego sprzętu zebranego, masie zużytego sprzętu poddanego demontażowi oraz masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu,

- masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w celu poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu,

- osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,

- wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych grup sprzętu - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,

b) wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt ma zawartą umowę

c) informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy „o zużytym sprzęcie”. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

 • Umowa z organizacją odzysku

Jeżeli wprowadzający sprzęt realizuje obowiązki określone w ustawie „o zużytym sprzęcie” (Dz.U. 2015, poz. 1688) za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wówczas sprawozdanie określone w art. 73 ust 1 ustawy o odpadach sporządza organizacja.

Wiecej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)