Opłata produktowa

Wprowadzający sprzęt, który nie osiagnął wymaganego ustawą o zużytym sprzęcie (Dz.U. 2015, poz. 1688), minimalnego, rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, zobowiązany jest do wniesienia opłaty produktowej.

Jak obliczyć opłatę produktową?

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego, oddzielnie dla każdej grupy sprzętu, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

  • zbierania
  • odzysku
  • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Podstawę obliczania opłaty produktowej stanowi masa zużytego sprzętu wyrażona w kilogramach.

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym, minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Stawki opłaty produktowej dla ZSEiE

Stawki opłaty produktowej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu. (Dz.U. 2018 poz. 1194)

Należną opłatę produktową wnosi sie na odrębne konto bankowe właściwego urzędu marszałkowskiego do 15 marca roku następujacego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Jeśli wysokość należnej opłaty produktowej nie przekracza stawki 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

https://www.biznes.gov.pl/en/publikacje/2220-opata-produktowa-sprzet-elektryczny