Opłata produktowa

Wprowadzający sprzęt, który nie osiagnął wymaganego ustawą o zużytym sprzęcie (Dz.U. 2015, poz. 1688), minimalnego, rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, zobowiązany jest do wniesienia opłaty produktowej.

Jak obliczyć opłatę produktową?

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego, oddzielnie dla każdej grupy sprzętu, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

  • zbierania
  • odzysku
  • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Podstawę obliczania opłaty produktowej stanowi masa zużytego sprzętu wyrażona w kilogramach.

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym, minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Stawki opłaty produktowej dla ZSEiE

Do 31 grudnia 2017 roku szczegółowe stawki opłaty produktowej dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu. (Dz.U. 2016 poz. 2230)

Należną opłatę produktową wnosi sie na odrębne konto bankowe:

  • właściwego urzędu marszałkowskiego do 15 marca roku następujacego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny