Opłata produktowa

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej ciąży na przedsiębiorcach, którzy nie wykonali obowiązku w zakresie:

  • zapewnienia odzysku, a szczególnie recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju,
  • zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty
  • osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów.
Opłata produktowa dla wprowadzających produkty (opony i oleje)

Podstawa prawna: ustawa „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”. (Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm.)

Przedsiębiorcy, którzy nie zrealizowali obowiązku odzysku i recyklingu odpadów, powstających z wprowadzanych przez nich na rynek krajowy produktów, zobowiązani są do wpłacenia opłaty produktowej. Obowiązek rozliczenia wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy  powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Obowiązującą kwotę należy wpłacać na rachunek urzędu marszałkowskiego do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Wysokość opłaty produktowej obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju produktu oraz odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

  • odzysku
  • recyklingu.

Wysokość należnej opłaty produktowej oblicza się na podstawie masy wprowadzonych na rynek produktów wyrażonej w kilogramach. W przypadku osiągnięcia wysokości opłaty produktowej niższej niż 100 zł wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku jej uiszczenia.

W związku z podwyższaniem wysokości stawek opłat produktowych obowiązujących każdego roku, do 30 września każdego roku Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza wysokość maksymalnych stawek opłat produktowych.

Odrębne rozporządzenie Ministra Środowiska określa szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018 (M.P. 2017 poz. 902)

Opłata produktowa dla wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach

Od 1 stycznia 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888)

Wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zobowiązani są do wniesienia opłaty produktowej.

Termin wniesienia opłaty

Obowiązek rozliczenia wykonanego obowiązku w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, powstaje na koniec roku kalendarzowego. Należną opłatę należy wnieść na konto właściwego urzędu marszałkowskiego do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Wysokość opłaty produktowej ustala się oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
• recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem,
• odzysku.

Jak obliczyć?

Podstawą obliczania opłaty produktowej jest masa opakowań danego rodzaju wyrażona w kilogramach. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

Stawki opłat produktowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.

Poz. Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych Jednostkowa stawka w zł za 1 kg
1 opakowania z tworzyw sztucznych 2,70
2 opakowania z aluminium 1,40
3 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 0,80
4 opakowania z papieru i tektury 0,70
5 opakowania ze szkła 0,30
6 opakowania z drewna 0,30
7 opakowania wielomateriałowe 1,70
8 pozostałe opakowania 1,00

Sprawozdanie

Do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i określeniem odpowiednio ich masy.

Opłata produktowa dla wprowadzających baterie i akumulatory

Podstawa prawna: ustawa „o bateriach i akumulatorach” (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

W przypadku nie zrealizowania obowiązku zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, wprowadzający są zobowiązani do wniesienia opłaty produktowej na rachunek urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym wystąpił obowiązek rozliczenia.

Wysokość stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi 9 zł za kilogram.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących stawek opłat produktowych, uwzględniających rodzaje zużytych baterii oraz koszty ich zbierania i recyklingu, zawiera odrębne rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej. (Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672).