Terminarz Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)

* oznaczone na zielono sprawozdania lub części sprawozdań, składa w imieniu podmiotu wprowadzającego organizacja odzysku, z którą wprowadzający ma zawartą umowę.

Podmiot Nazwa sprawozdania Organ właściwy do złożenia sprawozdania Termin Uwagi

a. wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel

a) sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu

b) sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu

c) sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

d) wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt

e) roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 

- sprawozdanie a) i b) należy złożyć :

  • do 31 lipca danego roku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
  • do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy za okres od 1 lipca do 31 grudnia

- sprawozdanie c), d) i e) należy złożyć do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

Wzór sprawozdania opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2016 poz. 182) obowiązuje za rok 2015 i 2016.


Opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)

- stron internetowych: http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny, http://isap.sejm.gov.pl (08.08.2016 r.).

* oznaczone na zielono sprawozdania lub części sprawozdań, składa w imieniu podmiotu wprowadzającego organizacja odzysku, z którą wprowadzający ma zawartą umowę

Stan na dzień 08.08.2016 r.