Terminarz przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 888 z poźn. zm.)
* oznaczone na zielono sprawozdania lub części sprawozdań, składa w imieniu podmiotu wprowadzającego organizacja odzysku, z którą wprowadzający ma zawartą umowę

Podmiot Nazwa sprawozdania Organ właściwy do złożenia sprawozdania Termin Uwagi

a. wytwarzający opakowania

b. importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań

c. eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań

d. wprowadzający produkty w opakowaniach

e. eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016.

Tabele w sprawozdaniu o numerach 4.1, 5, 6, 7.2, 8, 9 składa w imieniu wprowadzającego produkty w opakowaniach organizacja odzysku, z którą wprowadzający ma zawartą umowę*

marszałek województwa

do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

Wzór sprawozdania opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2016 poz. 182) obowiązuje za rok 2015 i 2016.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 z późn. zm.) Tekst jednolity ustawy ogłoszony w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1413)

Podmiot Nazwa sprawozdania Organ właściwy do złożenia sprawozdania Termin Uwagi

a. dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne

b. wytwórca wprowadzający produkty na terytorium kraju

Sprawozdanie  OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za PRODUKTY*

marszałek województwa

do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

Do dnia 08.08.2016 r. nie został opublikowany nowy wzór sprawozdania określonego w art. 73 ust. 2 pkt. 1, pkt. 3 lit.  a-d ustawy o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), w  związku z tym, w przypadku braku publikacji nowego wzoru, do rozliczenia 2016 roku aktualny będzie wzór sprawozdania OŚ-OP1 obowiązujący do rozliczenia roku 2013-2015.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

Podmiot Nazwa sprawozdania Organ właściwy do złożenia sprawozdania Termin Uwagi

a. wprowadzający baterie lub akumulatory

a) sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów

b) sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne

c) sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

d) sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej

e) wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art.36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

marszałek województwa

do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

Do dnia 08.08.2016 r. nie został opublikowany nowy wzór sprawozdania określonego w art. 73 ust. 2 pkt. 1, pkt. 6 lit. a-d ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm). w  związku z tym, w przypadku braku publikacji nowego wzoru, do rozliczenia 2016 roku aktualne będą wzory sprawozdań obowiązujące do rozliczenia roku 2015.

Opracowano na podstawie ustaw:

- z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.)

- z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 z późn. zm.) Tekst jednolity ustawy ogłoszony w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1413)

- z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

* oznaczone na zielono sprawozdania lub części sprawozdań, składa w imieniu podmiotu wprowadzającego organizacja odzysku, z którą wprowadzający ma zawartą umowę

Stan na dzień 08.08.2016 r.