Aktualności prawne

Baza EPEREL

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylającego Dyrektywę 2010/30/UE (zwane dalej „rozporządzenie”) zostało przyjęte w celu umożliwienia klientom wyboru efektywniejszych produktów związanych z energią. Cel ten będzie zrealizowany poprzez etykietowanie produktów i zapewnienie standardowych informacji o ich efektywności energetycznej, zużyciu energii i innych zasobów podczas użytkowania.

Rozporządzenie, nałożyło na dostawcę, tj. producenta z siedzibą w Unii, upoważnionego przedstawiciela producenta, który nie ma siedziby w Unii lub importera, który wprowadza do obrotu w Unii produkt związany z energią, obowiązek jego wcześniejszego zarejestrowania w bazie EPREL (Europejski rejestr etykiet energetycznych, ang. European Registry for Energy Labelling) i podania informacji określonych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia (w tym m. in. klasę efektywności energetycznej).


Produkty objęte wymogiem zarejestrowania w bazie EPREL


Powyższy obowiązek dotyczy produktów wprowadzonych do obrotu od 1 stycznia 2019 r., objętych aktami delegowanymi. Szczegółowy wykaz aktów delegowanych znaleźć można w obwieszczeniu Ministra Energii w sprawie wykazu aktów delegowanych z dnia 22 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 420).

Grupy produktów objęte wymogiem można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products_en

Wśród grup produktów objętych wymogiem znajdują się m. in. pralki, zmywarki, telewizory, urządzenia chłodnicze, klimatyzatory, suszarki bębnowe, ogrzewacze, podgrzewacze wody, systemy wentylacyjne, kotły na paliwa stałe, opony.

Produkty wprowadzone przed 1 stycznia 2019 r.


Dostawca, który wprowadził produkty do obrotu w Unii w okresie pomiędzy 1 sierpnia 2017 r. a 1 stycznia 2019 r., zobowiązany był do wprowadzenia informacji (wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia) do bazy danych o produktach do 30 czerwca 2019 r. Wprowadzenie danych o produktach, których egzemplarze zostały wprowadzone do obrotu przed 1 sierpnia 2017 r. jest opcjonalne.

Sankcje karne


Dostawca, który wbrew obowiązkowi nie wprowadził informacji do publicznej części bazy danych o produktach podlega karze pieniężnej w wysokości od jednokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na rok 2022 kara wynosi więc pomiędzy 5 662,53 zł a 56 625,30 zł.

Obowiązek etykietowania i karty informacyjne


Dostawca zobowiązany jest również do zapewnia, by produkty, które są wprowadzane do obrotu, były opatrzone, z osobna dla każdego pojedynczego egzemplarza, nieodpłatnie, dokładnymi wydrukowanymi etykietami i kartami informacyjnymi produktu, zgodnie z rozporządzeniem i odpowiednimi aktami delegowanymi. Na sprzedawcy urządzeń ciąży natomiast obowiązek widocznego wyeksponowania dostarczonych przez dostawcę etykiet.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego, art. 4 dotyczący obowiązków dostawców w odniesieniu do bazy danych o produktach stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Źródło:
[1] https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_pl
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN

Aktualności prawne