Aktualności prawne

Dodatkowe rubryki na kartach ewidencji odpadów

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2151) wprowadziła od 1 stycznia 2022 r. zmiany m.in. w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów.

Prowadzący działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innego niż recykling procesu odzysku jest od 1 stycznia br. zobowiązany do podania w karcie ewidencji odpadu (KEO) oraz w karcie ewidencji odpadu komunalnego (KEOK) dodatkowych informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi) oraz o produktach i materiałach powstających w wyniku tych procesów. Informacje o rodzaju powstałych produktów i materiałów mają charakter ogólny.

W tym celu zakładka „PRZETWARZANE” w karcie ewidencji odpadów została rozbudowana o dwie nowe rubryki tj. „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”, które aktywowane będą po zaznaczeniu pola „Odpady objęte procesem R”.

Jednocześnie przypominamy, że po 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości tworzenia w systemie BDO nowych kart ewidencji odpadów za rok 2021. Możliwe jest dokonywanie wpisów na KEO utworzonych do dnia 31 grudnia 2021 r.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/

Aktualności prawne