Aktualności prawne

Jak prawidłowo magazynować nawet niewielkie ilości odpadów w firmie?

Zasady prawidłowego magazynowania odpadów określają przepisy ustawy o odpadach oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, a w przypadku olejów odpadowych - rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (rodz. 7) magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Ponadto odpady należy magazynować na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Odpady, z wyjątkiem tych przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 3 lata. Dodatkowo w przypadku firm posiadających decyzje środowiskowe dotyczące gospodarowania odpadami (np. zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów) należy prowadzić wizyjny system kontroli tego miejsca.

Bardziej szczegółowe wymagania w zakresie magazynowania odpadów określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. W dokumencie zawarte są m.in. wymagania, które przedsiębiorca jest zobowiązany wypełnić, aby móc prawidłowo magazynować odpady. Jednocześnie wymogi te uzależnione są m. in. od rodzaju oraz ilości wytwarzanych odpadów.
W §2 rozporządzenia znajdziemy także listę podmiotów, które nie muszą dostosowywać się do wymogów rozporządzenia. Należą do nich m.in.
a. wytwarzający odpady komunalne
b. wytwarzający niewielkie ilości odpadów innych niż komunalne,
c. nieprofesjonalnie zbierający odpady,
d. prowadzący działalność gospodarczą, którym określono sposób magazynowania odpadów, przykładowo: w ustawie o bateriach i akumulatorach, czy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Aktualności prawne