Aktualności prawne

Jakie informacje należy przekazywać w sklepie klientom kupującym produkty w opakowaniach?

Jakie informacje należy przekazywać w sklepie klientom kupującym produkty w opakowaniach?

Sklepy detaliczne i hurtowe, które sprzedają produkty w opakowaniach (w tym prowadzący sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterie i akumulatory) są zobowiązane przekazywać klientom określone informacje. O czym należy poinformować użytkowników nabywanych produktów oraz w jaki sposób?

 • Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zobowiązuje prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, którzy sprzedają produkty w opakowaniach, do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

 1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
 2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
 3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Obowiązek ten powinien być zrealizowany co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Jak należy przygotować informację?

Powyższy zapis w ustawie zobowiązuje sklepy do wywieszenia w widocznym miejscu informacji dla swoich klientów, które będą zawierały wszystkie wymienione elementy. Ustawodawca przy tym nie precyzuje jaki komunikat należy wywiesić w miejscu sprzedaży, aby spełnić wymagania prawne. Przedsiębiorca ma dużą swobodę w formułowaniu informacji dotyczących opakowań oraz zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Może więc posłużyć się różnymi źródłami, tworząc informacje w tym zakresie.

W przypadku obowiązku informowania o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych można posłużyć się informacjami zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym w danej gminie, w której jest prowadzona przez przedsiębiorcę sprzedaż detaliczna lub hurtowa.

Warto również w takiej informacji nadmienić, że przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 są zobowiązani prowadzić selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

Podobnie przygotowując informacje dotyczące właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi warto skorzystać z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

W obu przypadkach powyższe informacje prawdopodobnie ograniczać się będą do wskazania ustalonych przez gminę miejsc, do których można przekazać odpady opakowaniowe, określenia rodzaju pojemników do ich selektywnego zbierania, wyjaśnienia zastosowanych na nich oznaczeń oraz przedstawienia zasad ich selektywnego zbierania.

Opracowując informacje o znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach należy jednak sięgnąć do innego źródła jakim jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów oznakowania opakowań. [1]

 • Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu i nieodpłatnym odbiorze

W art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawodawca zobowiązał dystrybutorów sprzętu do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie:

 1. możliwości nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
 2. możliwości nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
 3. nieodpłatnego przyjęcia w jednostce handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (sklepy wielkopowierzchniowe) lub w jej bezpośredniej bliskości - zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Dystrybutorzy, którzy udostępniają na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. Internet) są zobowiązani do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Aby spełnić wszystkie wymogi powyższych przepisów, należy bez względu na sposób sprzedaży sprzętu i wielkość powierzchni sprzedaży, umieścić w widocznym dla klienta miejscu wszystkie wymienione wyżej informacje, a w przypadku prowadzenia sklepu internetowego również na stronie internetowej (na przykład w regulaminie sklepu).

Dodatkowo w art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutorzy sprzętu zostali zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość - do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu. Realizując powyższy obowiązek można wykorzystać informacje znajdujące się na portalach gmin i urzędów, w których wskazywane są listy podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji dotyczy również prowadzących punkt serwisowy sprzętu, którzy powinni umieścić w widocznym miejscu informację o możliwości nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

 • Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o możliwości oddania zużytych baterii

Sklep detaliczny baterii lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, jest obowiązany, na podstawie art. 48 ustawy o bateriach i akumulatorach do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie.

W związku z powyższym obowiązkiem, w miejscu odbioru (lub na pojemniku) powinna znajdować się czytelna i dostępna dla klienta informacja na temat możliwości nieodpłatnego oddania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Z kolei sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, jeżeli nie udostępnia ich jako przynależność albo część składową innych urządzeń, jest obowiązany na podstawie art. 53 ustawy o bateriach i akumulatorach do przyjęcia takich baterii lub akumulatorów od klienta. Ponadto sprzedawca obowiązany jest umieścić w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informację o:

 1. warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży,
 2. punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje.


Bibliografia
[1] https://www.prawo.pl/biznes/jakie-informacje-nalezy-wywiesic-w-miejscu-sprzedazy-produktow-w-opakowaniach,165702.html (dostęp: 19.11.2019 r.).
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).
[3] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).
[4] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666).

Aktualności prawne