Aktualności prawne

Jakie urządzenia/instalacje wielkogabarytowe są wyłączone z przepisów ustawy o ZSEiE?

Od 1 stycznia 2018 roku nie każdy sprzęt podlega przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Według art. 2 ust. 2 pkt 5 i 6 w/w ustawy nie jest objęty zakresem jej przepisów m.in. następujący sprzęt:

5) wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe;
6) wielkogabarytowe stałe instalacje, z wyłączeniem urządzeń, które nie są specjalnie zaprojektowane i zainstalowane jako część tych instalacji, rozumianych jako wielkogabarytowe zespoły różnego rodzaju aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel,
b) są przeznaczone do trwałego użytkowania jako część budynku lub konstrukcji w określonej wcześniej i stałej lokalizacji,
c) mogą być zastąpione wyłącznie tym samym, specjalnie zaprojektowanym sprzętem.

Więcej przykładów i wskazówek dotyczących sposobu oceny czy wielkogabarytowy sprzęt/urządzenie/instalacja podlega przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zawierają dokumenty opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Komisję Europejską:

  • Wytyczne techniczne dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Warszawa, 2006r.  (definicja i cechy wielkogabarytowego stacjonarnego narzędzia przemysłowego, co oznacza „stacjonarność”?)
  • Najczęściej zadawane pytania na temat dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), 2014 r., (przepisy dotyczące wielkogabarytowych stałych instalacji (LSFI) i wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych (LSSIT), nazwa dokumentu, w którym można uzyskać więcej informacji na temat pojęcia „wielkogabarytowy”).
  • FAQ key guidance document – RoHS, 2012 r. (wersja w jęz. angielskim) (definicja „wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych” i „wielkogabarytowych stałych instalacji”, przykłady takich urządzeń oraz kryteria jakim powinny odpowiadać).

Jednak uwaga!Sprzęt (np. komputer osobisty, kable, wykrywacze dymu), który został zintegrowany z wielkogabarytową instalacją lub narzędziem przemysłowym, a jednocześnie może być używany poza tymi urządzeniami, nie będzie wyłączony z zakresu stosowania przepisów ustawy o ZSEiE.

Aktualności prawne