Aktualności prawne

Na jakiej podstawie Biosystem wystawia faktury Klientom wprowadzającym sprzęt, opakowania, baterie?

Sprzęt: Zgodnie z przepisami ustawy od 2016 r. obowiązek zbiórki sprzętu wykonuje się na podstawie średniej z 3 lat. Podobnie jest z fakturowaniem. W danym roku obliczana jest średnia z 3 poprzedzających lat . Jeśli przedsiębiorca wprowadza sprzęt krócej niż 3 lata, to odpowiednio jest to średnioroczna masa z 2 poprzednich lat lub poprzedniego roku pomnożona przez obowiązujący poziom zbierania pomnożona przez stawkę i dzielona jest na 12/4/2 faktury (w zależności od zapisów w umowie czy rozliczanie jest miesięczne, kwartalne czy półroczne). Stąd faktury za kolejne okresy w danym roku mają taką samą wartość. Masa wprowadzonego sprzętu w bieżącym roku będzie wchodziła do średniej w następnym roku. W przypadku rozpoczęcia wprowadzania sprzętu lub nowej grupy sprzętu, fakturowanie oparte jest na podstawie bieżących danych o masie wprowadzonego sprzętu.

Opakowania: Od 2014 roku faktury wystawiamy zgodnie z przepisami ustawy na podstawie masy opakowań wprowadzonych na rynek w poprzednim roku pomnożonej przez obowiązujące poziomy odzysku i recyklingu pomnożonej przez stawki i podzielonej na 12/4/2/1 faktury (w zależności od zapisów w umowie czy rozliczanie jest miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne). Stąd faktury za kolejne okresy w danym roku mają taką samą wartość. Do tego doliczana jest opłata 5% od wartości faktury na kampanie edukacyjne. W przypadku rozpoczęcia wprowadzania opakowań lub nowego asortymentu, fakturowanie oparte jest na podstawie bieżących danych o masie wprowadzonych opakowań.

Baterie: Rozliczanie baterii zależy od rodzaju wprowadzonych baterii. Baterie przenośne fakturujemy na podstawie średniej masy z 3 lat z uwzględnieniem roku bieżącego. W bieżącym roku wystawiamy faktury po otrzymaniu deklaracji o masie baterii w nim wprowadzanych, pomnożonej przez obowiązkowy poziom zbierania i pomnożonej przez stawkę. Do tego dochodzi opłata za kampanie edukacyjne: wprowadzona w danym roku masa baterii pomnożona przez 0,03 zł/kg. Po uzyskaniu danych za cały bieżący rok wyliczamy średnią z 3 lat (2 lat poprzednich i roku bieżącego), następnie porównujemy wartość do wystawionych już za ten rok faktur. Jeśli średnia jest niższa – zwracamy odpowiednią kwotę jako korektę, jeśli zaś średnia jest wyższa – wystawiamy fakturę uwzględniając różnicę w wartościach. Baterie samochodowe i przemysłowe fakturujemy w bieżącym roku na podstawie masy wprowadzonych baterii, zadeklarowanej przez naszych kontrahentów, pomnożonej przez stawkę plus kampanie edukacyjne: masa pomnożona przez 0,03 zł/kg

Czy opakowania z miedzi i innych metali należy deklarować do Biosystemu ?

Tak. Od 1 stycznia 2018 roku, w deklaracjach o rodzaju i masie opakowań wprowadzonych na krajowy rynek, oprócz opakowań ze stali, należy uwzględnić również opakowania z miedzi, cyny, mosiądzu, itp. W związku z tym pozycja we wzorze deklaracji - „opakowania ze stali, w tym blachy stalowej” została rozszerzona o pozostałe metale.
Deklarowanie opakowań z aluminium pozostaje bez zmian, w osobnej pozycji.

Podstawę prawną stanowi załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Aktualności prawne