Aktualności prawne

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych

Dnia 8 sierpnia 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany delegacji ustawowej, z której na skutek transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018 r., s. 141) usunięto odwołanie do procesów odzysku innych niż recykling.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151, z późn. zm.) transponująca ww. dyrektywę utrzymuje w mocy dotychczas obowiązujące rozporządzenie do dnia 1 stycznia 2024 r. Zmiany wprowadzone w projektowanym rozporządzeniu, mają charakter czysto porządkujący – dotyczą wyłącznie usunięcia z tabel wartości w zakresie odzysku, wartości w zakresie recyclingu pozostają na niezmienionym poziomie.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Aktualności prawne