Aktualności prawne

Raport za korzystanie ze środowiska, a Kobize

Firmy posiadające własne kotłownie, urządzenia klimatyzacyjne czy użytkujące samochody na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, czyli emitujące gazy i pyły do powietrza są każdego roku zobowiązane do sporządzania (i przesyłania do marszałka województwa) wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Od 1 stycznia 2019 r. wykaz musi być uzupełniany na podstawie raportu do KOBiZE.

Czym jest KOBiZE?

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 673) powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który prowadzi Krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, powinien sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje m.in. o:

• miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje;
• urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje;
• instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji;
• wielkościach emisji;
• aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług;
• wielkościach emisji związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług, wynikających z aktywności za poprzedni rok kalendarzowy.

Ustawa o systemie zarządzania emisjami przyjmuje, że zakres raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska. Obecnie obowiązującym jest rozporządzenie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1877).

Dlaczego opłaty należy sporządzać na podstawie raportu do KOBiZE?


Powodem, dla którego trzeba sporządzać wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w oparciu o raport do KOBiZE są zmiany w prawie. Od 1 stycznia 2019 r., na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do KOBiZE. Brak raportowania może pośrednio skutkować sankcją za nie sporządzenie i/lub nie wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

Nowe rozporządzenie


Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2443).


Źródło:
https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show
https://krajowabaza.kobize.pl/najczesciej-zadawane-pytania

Aktualności prawne