Aktualności prawne

Stawki SUP za wybrane opakowania z tworzyw sztucznych

Prezentujemy zestawienie obowiązujących stawek opłat za wybrane opakowania z tworzyw sztucznych, obowiązujące zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. (Dz.U. 2020 poz. 1903 t.j.)

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 877)1 czyli tzw. ustawa o SUP wprowadziła m.in. obowiązek rozliczania się z wprowadzania wybranych opakowań z tworzyw sztucznych, a co za tym idzie pobierania i uiszczania odpowiednich opłat.

OPŁATA KONSUMENCKA

Powyższa tabela dotyczy przedsiębiorców prowadzących:

  • jednostkę handlu detalicznego,
  • jednostkę handlu hurtowego,
  • jednostkę gastronomiczną,

w których oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy.

Opłata powinna być pobierana od 1 stycznia 2024 roku!

Opłata wpłacana do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
(pierwsze opłaty do 15 marca 2025 za rok sprawozdawczy 2024!).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowanymi (Dz. U. 2023 poz. 2679)

OPŁATA PRODUCENCKA

Powyższa tabela dotyczy przedsiębiorców (producentów i/lub importerów) wprowadzających do obrotu produkty z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku 6 i 9 do ustawy.

Opłata wpłacana do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (pierwsze opłaty do 15 marca 2025 za rok sprawozdawczy 2024).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (Dz. U. 2023 r. poz. 2686)

KAMPANIE EDUKACYJNE

Powyższa tabela dotyczą przedsiębiorców (producentów i/lub importerów) wprowadzających do obrotu produkty z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku 10 do ustawy.

Opłata wpłacana do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu, organizacji, autoryzowanego przedstawiciela, producenta (w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju marszałek województwa mazowieckiego w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
(
pierwsze opłaty do 15 marca 2025 za rok sprawozdawczy 2024!)

Podstawa prawna: art. 11 b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2020 poz. 1903)

Informacje dotyczące ewidencji wynikającej z przepisów SUP można znaleźć w newsletterze z dnia 25 lipca 2023 r.
https://www.biosystem.pl/wydane-25-lipca-2023/articles/ewidencja-i-sprawozdawczosc-w-zakresie-produktow-jednorazowego-uzytku-z-tworzyw-sztucznych

Opracowała: Anna Chemicz

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie dokumentu jest zabronione, za wyjątkiem uprzedniej zgody autora/-ów.
Dokument przeznaczony dla Klientów indywidualnych. Treści zamieszczone w niniejszej procedurze mają wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy, nie stanowią oficjalnej wykładni prawa, nie są również wiążące.
Stan prawny obowiązujący na dzień 04.01.2024 r.

Aktualności prawne