Aktualności prawne

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami

Początek roku przyniósł ze sobą nowe regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadowej. Pierwszego stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawy o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Na jakie zmiany muszą przygotować się przedsiębiorcy?

Recykling jako realizacja obowiązku

Wspomniane przepisy modyfikują obowiązki wprowadzających opakowania, w tym opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych. Nowelizacja, będąca transpozycją dyrektywy unijnej eliminuje odzysk pozostawiając w ustawie wyłącznie recykling. Oznacza to, iż w celu realizacji swoich obowiązków, wprowadzający będzie obowiązany poddawać wymaganą poziomem masę odpadów recyklingowi, a inne procesy odzysku nie będą już traktowane jako realizacja obowiązku.

Innymi słowy odpady opakowaniowe, aby zostać uwzględnione przy obliczaniu wymaganego poziomu muszą zostać poddane recyklingowi, nie wystarczą pozostałe formy odzysku. W związku z powyższym, dokumentami potwierdzającym wykonanie obowiązku właściwego przetworzenia odpadów będą już wyłączenie dokumenty DPR (dokument potwierdzający recykling) oraz EDPR (dokument potwierdzający eksport odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi).

W wydanym na podstawie ustawy rozporządzeniu określone zostały poziomy recyklingu na poszczególne lata. W roku 2022, wprowadzający zobowiązany będzie do osiągnięcia łącznego poziomu 59 %. W związku z brakiem nowych aktów wykonawczych poziomy recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych wynoszą odpowiednio 47 % i 36 %.

Definicja opakowań wielomateriałowych

Zmianie uległa definicja opakowań wielomateriałowych. Po zmianach przez opakowanie wielomateriałowe należy rozumieć opakowanie wykonane co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, które nie mogą być ręcznie oddzielone i które tworzą integralną całość, która składa się z pojemnika wewnętrznego i obudowy zewnętrznej oraz którą napełnia się, przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie.

Doprecyzowano również, iż przy obliczaniu masy odpadów poddanych recyklingowi bierze się pod uwagę masę odpadów po wykonaniu czynności kontrolnych, sortowania i innych czynności wstępnych mających na celu usunięcie z nich odpadów, nie będących przedmiotem dalszego recyklingu.

Substancje niebezpieczne

Od stycznia ubiegłego roku, w związku z utworzeniem bazy danych SCIP zawierającej informacje o substancjach potencjalnie niebezpiecznych (ustanowiona na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy), przedsiębiorcy dostarczający wyroby zawierające substancje znajdujące się na liście kandydackiej i wprowadzający je do obrotu na rynek UE są zobowiązani do przedłożenia informacji na temat tych wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Dotychczas zapisy dyrektywy nie były jednak implementowane do polskiego porządku prawnego. Z początkiem roku ten stan rzeczy uległ zmianie, na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dostawca wyrobu, nie dopełniający tego obowiązku podlegał obecnie karze grzywny.

Aktualności prawne