Aktualności

Kalendarz sprawozdań środowiskowych

Kalendarz sprawozdań środowiskowych

Prezentujemy wykaz wybranych deklaracji środowiskowych, których termin złożenia upływa w okresie luty-marzec. Jednocześnie terminarz ten dotyczy wyłącznie sprawozdań, których nie wykonuje Biosystem na podstawie zawartej umowy dotyczącej wprowadzania do obrotu.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą w celu zweryfikowania, czy jakiś z wymienionych obowiązków nie dotyczy Państwa firmy.

Aby ułatwić złożenie sprawozdań, do wykazu obowiązków dołączamy linki kierujące do pełnych informacji na dany temat.

Na końcu artykułu udostępniamy również link do pobrania rozszerzonego terminarza, który obejmuje dodatkowe obowiązki środowiskowe.

28 LUTEGO

  • Wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO.
więcej informacji:
https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-oplacie-rocznej/

  • Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Złożenie przez każdego przedsiębiorcę korzystającego ze środowiska raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy
więcej informacji:
https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show

15 MARCA

  • Eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Informacje o wszystkich pustych opakowaniach lub produktach w opakowaniach, które zostały wyeksportowane. Należy przedłożyć "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi" (Dział II tab. 3)
więcej informacji:
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf

  • Importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia pustych opakowań
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Informacja o wszystkich pustych opakowaniach, które zostały importowane na terytorium kraju. Należy przedłożyć "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi " (Dział II tab. 2)
więcej informacji:
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf

  • Wytwórca opakowań (producent pustych opakowań)
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Informacja o wszystkich opakowaniach, które zostały wytworzone na terytorium kraju. Należy przedłożyć "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi " (Dział II tab. 1)
więcej informacji:
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf

  • Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Należy przedłożyć "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi " do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej (Dział II tab. 4)
więcej informacji:
https://www.youtube.com/watch?v=PIrJZ088l1g
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf

  • Wprowadzający pojazdy
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Wprowadzający pojazdy, który nie zrealizował obowiązku zapewnienia sieci w roku kalendarzowym jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Ponadto ma obowiązek złożyć "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi " (Dział IV tab. 1)
więcej informacji:
https://www.youtube.com/watch?v=wq1dGBoIQ1A
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Sprawozdania-o-produktach-opakowaniach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-Ins.._.pdf

  • Posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających)
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Złożenie przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy
więcej informacji:
https://www.youtube.com/watch?v=hLxbPI5bdok
https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Nowe-sprawozdanie.pdf

31 MARCA

  • Podmiotów korzystających ze środowiska
CO NALEŻY ZROBIĆ?

Wniesienie przez korzystających ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego
więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/klimat/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/133 oraz strony internetowe Urzędów Marszałkowskich danego województwa

Aktualności