Aktualności

System kaucyjny ZWROTKA - pierwszy polski podmiot reprezentujący

Biosystem S.A. oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska ustanowiły pierwszy polski podmiot reprezentujący - System Kaucyjny ZWROTKA S.A.
Celem nowej Spółki jest uruchomienie w 2025 roku i dalsze prowadzenie ogólnopolskiego systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje.

ZWROTKA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 listopada 2023 roku, a jej kapitał zakładowy wynosi 5 mln zł. W grudniu ubiegłego roku Spółka przedłożyła Ministrowi Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego i aktualnie oczekuje na uzyskanie decyzji administracyjnej w tym zakresie.

Dzięki ustanowieniu podmiotu reprezentującego, Grupa Biosystem poszerzyła ofertę swoich usług w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, odpowiadając tym samym na bieżące potrzeby przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w opakowaniach.

System Kaucyjny ZWROTKA obejmie poniżej wyszczególnione rodzaje opakowań na napoje:

 • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów,
 • puszki metalowe jednorazowego użytku na napoje o pojemności do 1 litra,
 • Objęte systemem kaucyjnym opakowania na napoje zbierane będą w postaci trzech oddzielnych frakcji:
 • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych stanowiące opakowania mleka, jogurtów i innych pitnych produktów mlecznych,
 • pozostałe butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • puszki metalowe jednorazowego użytku.

Wydzielenie dodatkowej frakcji stanowiącej opakowania produktów mleczarskich spowodowane jest koniecznością spełnienia wymagań higienicznych przewidzianych dla jednostek handlowych oraz zamiarem ograniczenia liczby awarii maszyn RVM. W pierwszym etapie funkcjonowania System Kaucyjny ZWROTKA nie będzie natomiast obejmował butelek szklanych wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 litra.

Zbieranie opakowań na napoje w ramach systemu kaucyjnego prowadzone będzie głównie w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu ogólnodostępnych maszyn RVM zlokalizowanych przede wszystkim w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. Urządzenia będą umożliwiały selektywne zbieranie oraz wstępne zgniatanie opakowań z tworzyw sztucznych i metali. Zmniejszaniu objętości nie będą jedynie podlegać odrębnie gromadzone opakowania produktów mleczarskich, z uwagi na konieczność zapobiegania nadmiernemu zanieczyszczeniu maszyn RVM pozostałościami tych wyrobów.

Uzupełnieniem zbiórki automatycznej będzie ręczny system zbierania opakowań na napoje, realizowany w jednostkach handlowych posiadających małą powierzchnię sprzedaży, w obrębie której nie ma możliwości posadowienia maszyny RVM. Zbiórka prowadzona będzie przy wykorzystaniu ręcznych skanerów opakowań, umożliwiających zeskanowanie kodu kreskowego znajdującego się na opakowaniu. Punkty zbiórki ręcznej także będą gromadziły opakowania z tworzyw sztucznych i metali, w tym również opakowania produktów mleczarskich. Opakowania na napoje zebrane w systemie ręcznym podlegać będą dodatkowemu, kontrolnemu liczeniu prowadzonemu w dedykowanych centrach liczenia.

Odbiór i transport opakowań na napoje prowadzony będzie przy wykorzystaniu pojazdów własnych Grupy Biosystem oraz środków transportu należących do podmiotów zewnętrznych. Czasowe magazynowanie, sortowanie, kontrolne liczenie i przygotowanie do recyklingu opakowań na napoje analogicznie realizowane będzie w obiektach własnych Grupy Biosystem oraz w nieruchomościach należących do jej partnerów biznesowych. Powyższe procesy w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi prowadzone będą także w ramach istniejących systemów logistyki zwrotnej, zorganizowanych w Polsce przez krajowe sieci handlowe.

System Kaucyjny ZWROTKA S.A. wraz z pozostałymi Spółkami z Grupy Biosystem zapewni realizację poniżej wyszczególnionych działań:

 • osiągnięcie wymaganych poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po napojach objętych systemem kaucyjnym,
 • zapewnienie maszyn RVM (reverse vending machines) służących do automatycznego zbierania opakowań na napoje wraz z ich montażem, serwisem, gwarancją oraz materiałami eksploatacyjnymi (worki na opakowania, papier do drukowania itp.),
 • wsparcie w przygotowaniu i organizacji systemu ręcznego zbierania opakowań na napoje w przypadku braku możliwości stosowania maszyn RVM,
 • zapewnienie autorskiego systemu operacyjnego IT do zarządzania całym systemem kaucyjnym, w tym modułów do rozliczeń z poszczególnymi uczestnikami systemu, modułu do logistyki odbiorów oraz modułu do zapobiegania fałszerstwom i działaniom niepożądanym,
 • zapewnienie regularnych odbiorów opakowań na napoje z jednostek handlowych oraz z innych punktów zbierających, a także ich dalsze zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • nadzór nad procesem przetwarzania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań na napoje oraz zapewnienie dostępności tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów (rPET),
 • prowadzenie wymaganych ewidencji, a także sporządzanie niezbędnych sprawozdań i raportów dotyczących opakowań na napoje objętych systemem kaucyjnym,
 • możliwość przygotowania spersonalizowanych reklam na wyświetlaczach maszyn RVM,
 • możliwość przystąpienia do akcjonariatu Systemu Kaucyjnego ZWROTKA S.A.,
 • możliwość preferencyjnego korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Grupę Biosystem, w tym zwłaszcza możliwość współpracy z organizacją odzysku opakowań oraz z doradcami w zakresie prawa ochrony środowiska.

Ustanowienie podmiotu reprezentującego ZWROTKA w konsekwencji umożliwi przedsiębiorcom wprowadzającym do obrotu napoje w opakowaniach realizację nowych unijnych celów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 • osiągnięcie w 2025 roku poziomów selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów opakowaniowych po napojach w wysokości 77%,
 • zapewnienie od 2025 roku w butelkach na napoje, których głównym składnikiem jest politereftalan etylenu (PET), zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu odpadów na poziomie 25%.

Powyższe wymogi, wpisujące się w szeroko pojętą gospodarkę o obiegu zamkniętym, nie są możliwe do spełnienia bez ogólnopolskiego systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje, co powoduje, że System Kaucyjny ZWROTKA stanowić będzie cyrkularny model biznesowy realnie przyczyniający się do transformacji krajowej gospodarki w kierunku GOZ.

Aktualności