Odpady, których nie musisz ewidencjonować – rodzaje oraz ilości

Od stycznia 2020 roku zwiększyła się lista odpadów, których nie trzeba ewidencjonować, jeśli w ciągu roku nie wytworzymy ich powyżej określonego limitu. Szczegółowe rodzaje oraz ilości zawiera nowe rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019, poz. 2531).

Według aktualnie obowiązujących przepisów dla 46 rodzajów odpadów nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, jeśli w skali roku ich wytwórca nie przekroczy ilości wskazanych w rozporządzeniu. Dotychczas wyłączeniu z ewidencji podlegało jedynie 18 rodzajów.  

Zmiany w zakresie zwiększenia listy oraz ilości odpadów, objętych wyłączeniem z ewidencji, są uzasadnione szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele z nich (np. z sektora usług czy handlu detalicznego) wytwarza w ciągu roku niewielkie ilości odpadów, dla których konieczne byłoby sporządzanie dodatkowych kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów.

Wśród odpadów, objętych przepisami wspomnianego wyżej rozporządzenia znalazły się m.in. odpady opakowaniowe z grupy 15 wykonane z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, wielomateriałowe, ze szkła, z tekstyliów; niektóre odpady z grupy 16, takie jak magnetyczne i optyczne nośniki informacji (16 80 01) oraz produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (16 03 80).

Od nowego roku zwiększeniu uległ również limit ilości odpadów, wytwarzanych w obrębie poszczególnych rodzajów. Dla większości odpadów, wymienionych w aktualnym rozporządzeniu, limit ten zwiększył się niemal dwukrotnie, a  w przypadku odpadów z grupy 16 06 05 (baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03) oraz 16 06 05 (inne baterie i akumulatory) wzrósł z 0,005 do 0,02 Mg/rok.

 

RODZAJE ORAZ ILOŚCI ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI

 

 

Opracowano na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. (poz. 2531)

Objaśnienia:

  1. Zgodnie z kodami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579)
  2. Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczane odpowiednio kodem 16 02 13* albo 16 02 14.
  3. Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, ze kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie drugiej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019, poz. 2531).
  2. Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rejestracji w BDO – nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu, https://bdo.mos.gov.pl/news/przedsiebiorcy-zwolnieni-z-obowiazku-rejestracji-w-bdo-nowe-rozporzadzenie-ministra-klimatu/ (dostęp: 3.01.2020 r.)
  3. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, https://legislacja.gov.pl/docs//515/12328257/12649839/12649840/dokument431169.pdf (dostęp: 3.01.2020 r.)

Wróć