Wpis do Rejestru-BDO – kto podlega obowiązkowi?

Prowadzisz drobną działalność usługową, podczas której powstają odpady? Sprawdź, czy podlegasz obowiązkowi uzyskania wpisu do Rejestru-BDO lub czy nie ciąży na tobie obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Ministerstwo Klimatu wydało objaśnienie dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw.

W związku z zapytaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ministerstwo Klimatu udostępniło treść interpretacji, z której wynika, iż wytwórcy odpadów, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, nie muszą uzyskać wpisu do Rejestru-BDO.

Przypominamy, że elektroniczny Rejestr-BDO stanowi pierwszy z modułów tzw. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), który został uruchomiony w styczniu 2018 roku. Jednym z głównych celów BDO jest uzyskanie większej kontroli nad systemem gospodarki odpadami, a co za tym idzie walka z nieprawidłowościami obserwowanymi w tym sektorze. Kolejne moduły systemu – dotyczące ewidencji oraz sprawozdawczości zostały uruchomione 1 stycznia 2020 roku.

Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów? (art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach)

  • wytwórców odpadów komunalnych,
  • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  • wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

Prowadzisz biuro lub drobną działalność usługową

W ramach działalności biurowej lub drobnej działalności usługowej (np. księgowej, fryzjerskiej, kosmetycznej), mogą powstać odpady, które mają skład i charakter podobny do tych, jakie powstają w gospodarstwach domowych. Jeśli nie zawierają one odpadów niebezpiecznych, mogą być uznane za odpady komunalne, a tym samym ich wytwórcy są zwolnieni z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru-BDO.

W powyższym przypadku odpadem komunalnym może być także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, (np. czajnik lub toner) jednak pod warunkiem, że nie zawiera składników niebezpiecznych.

Ewidencji odpadów nie muszą także prowadzić:

  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
  • podmioty organizujące nieprofesjonalne zbieranie odpadów (np. szkoły, sklepy, urzędy, które nie prowadzą profesjonalnej działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami, lecz zbierają odpady o charakterze poużytkowym lub odpady opakowaniowe).

Odpadami poużytkowymi (pokonsumpcyjnymi) – w przypadku drobnej działalności gospodarczej i biurowej mogą być niektóre odpady komunalne, jak również odpady niebezpieczne (drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny używany w gospodarstwach domowych (np. monitory, laptopy czy świetlówki)

Prowadzisz uproszczoną ewidencję odpadów

Według interpretacji Ministra Klimatu podmioty częściowo zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów mają jednak obowiązek uzyskania wpisu do rejestru-BDO. Tzw. uproszczoną ewidencję w formie karty przekazania odpadu, o której mowa w art. 71 ustawy o odpadach, wytwórca odpadów może prowadzić pod warunkiem, że wytwarzane przez niego odpady niebezpieczne nie przekraczają 100 kg rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, nie przewyższają 5 ton rocznie.

Sklepy oferujące plastikowe torby na zakupy

Obowiązek wpisu do Rejestru-BDO dotyczy także jednostek handlu detalicznego lub hurtowego oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objętych opłatą recyklingową. Powyższej opłaty nie stosuje się jedynie w przypadku bardzo lekkich toreb na zakupy, którymi są torby o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to zapobieganiu marnowaniu żywności[1]

Więcej na ten temat: Nowe obowiązki przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe (Newsletter z 24 września 2019 roku)


[1] Art. 8 pkt 15 a lit b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

Źródło:

  1. Objaśnienia prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorstwami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. (https://www.gov.pl/web/klimat/interpretacja-przepisow - dostęp: 7.01.2020 r.)
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019, poz. 2531).

Wróć