Misja

Misją spółki BIOSYSTEM SA jest aktywna ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie działań z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. Wykorzystując skuteczne strategie oraz najnowocześniejsze technologie, realizujemy w imieniu przedsiębiorców ustawowe obowiązki zbiórki, przetwarzania i odzysku wybranych grup odpadów. Organizowane przez nas kampanie edukacyjne powstają z myślą o konieczności zwiększania świadomości ekologicznej wszystkich uczestników "cyklu życia" danego produktu.

Cele firmy

  • Umacnianie pozycji rynkowej spółek zależnych.
  • Promocja i wspieranie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
  • Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.
  • Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług oraz obsługi Klientów Grupy Kapitałowej BIOSYSTEM
  • Edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowych postaw proekologicznych.