Poziomy recyklingu opakowań

1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2375). Akt prawny stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1658).

Rozporządzenie określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych od 2022 r. w perspektywie do 2030 r., które wprowadzający produkty w opakowaniach będą musieli zapewnić.

Roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć w poszczególnych latach do 2030 r.1) podano w tabeli poniżej:

tabela

1) Nie dotyczy opakowań bezpośrednich produktów leczniczych, o których mowa w przepisach ustawy
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. z 2021 r. poz.1977, z późń. zm.).

2) Dotyczy sumy wszystkich rodzajów opakowań wymienionych w lp. 2-7 i 10

Rozporządzenie ma na celu zapewnienie płynnego dojścia do poziomów recyklingu określonych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.) na rok 2025 i 2030 od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Poprzednio nie obowiązywało żadne rozporządzenie określające roczne poziomy recyklingu dla odpadów opakowaniowych. Poziomy te zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Obowiązek ich osiągnięcia, corocznie w tej samej wysokości, istniał od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

ŹRÓDŁO:
[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2375)
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1658 t.j.)
[3] Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (www: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//574/12353208/12828773/12828774/dokument529779.zip; dostęp: 13.06.2024 r.)