Klauzula informacyjna dla pracownika

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika

Administrator danych:
Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Biosystem, my)

Cele przetwarzania

 • zawarcie i wykonywanie umowy
  o pracę
 • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy oraz między innymi przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach,
  wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości
 • zarządzanie personelem, przydzielanie zadań, ocena pracownika, organizacja szkoleń
  i programów rozwojowych
 • powierzanie pracownikom mienia Biosystem
 • organizowanie i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników
 • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracodawcy, w tym bezpieczeństwa informacji
 • zapewnianie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy

Podstawy prawne przetwarzania

 • zawarcie i wykonywanie umowy o pracę
 • obowiązki prawne
 • nasze prawnie uzasadnione interesy
 • Twoja zgoda

Odbiorcy danych

 • organy publiczne
 • kontrahenci Biosystem
 • banki
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Biosystem

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników przez Biosystem S.A.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków;
 • przez e-mail: rodo@biosystem.pl;
 • telefonicznie: 12 296 66 25.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • Zawrzeć z Tobą umowę o pracę i wykonywać jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta z Tobą umowa o pracę.
 • Wypełniać nasze obowiązki prawne wynikające z Kodeksu pracy, w tym: zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami; organizować pracę w sposób efektywny; zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy; przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu; terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; zapewniać prawo do wypoczynku (urlopów); ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, w szczególności przepisy dotyczące obowiązków pracodawcy (art. 94 i następne).
 • Wykonywać czynności związane z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, w szczególności przepisy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników, odpowiedzialności materialnej pracowników i odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi (art. 108-127).
 • Powierzać Ci mienie pracodawcy, takie jak obuwie i odzież roboczą, narzędzia i instrumenty (służbowy telefon, sprzęt komputerowy, samochód), pieniądze. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o pracę.
 • Wypełniać nasze obowiązki wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy o ubezpieczeniu społecznym (ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawa o pracowniczych planach kapitałowych), ubezpieczeniu zdrowotnym (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych), podatkach (ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Ordynacja podatkowa), wypadkach przy pracy (ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), rachunkowości (ustawa o rachunkowości), powszechnym obowiązku obrony (ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Organizować i współfinansować dodatkowe świadczenia dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie). Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość świadczenia pracownikom benefitów pozapłacowych (takich jak ubezpieczenie na życie). Podstawą przekazywania danych do zakładu ubezpieczeń jest obowiązek prawny.
 • Organizować szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników, przeprowadzać ocenę pracy pracowników, przeprowadzać ocenę zdolności i umiejętności pracowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości lepszego zarządzania personelem i kształcenia personelu.
 • W przypadku gdy jesteś pracownikiem wykonującym pracę na terenie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie - Zapewniać bezpieczeństwo pracowników, ochronę mienia, kontroli produkcji oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy oraz terenie wokół zakładu pracy, a także poprzez stosowanie mechanizmów kontroli dostępu. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszych placówek i możliwości identyfikacji osób znajdujących się na terenie naszych placówek. Nagrywamy zdarzenia mające miejsce na terenie oraz wokół terenu naszego zakładu za pomocą systemu kamer CCTV. Nagrywamy w ten sposób tylko obraz, nie rejestrujemy dźwięków, w tym głosu. W związku z tym na nagraniach rejestrowany jest wyłącznie Twój wizerunek.
 • Kamery nie są umieszczone i nie rejestrują obrazu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz palarniach, ani w pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
  Twój wizerunek jest w sposób automatyczny rejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego podczas przebywania na terenie naszego zakładu.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania umowy o pracę, którą z nami zawarłeś, a także w okresie, w którym przysługują stronom umowy o pracę roszczenia pracownicze lub cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).
Twoje dane osobowe zawarte w aktach osobowych oraz na listach płac lub kartach wynagrodzeń będziemy przechowywać przez okres 50 lat lub przez okres 10 lat od zakończenia przez Ciebie pracy u nas (dokumentacja osobowa) lub od czasu wytworzenia listy płac lub kart wynagrodzeń.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.
W przypadku gdy jesteś pracownikiem wykonującym pracę na terenie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie: Twoje dane (Twój wizerunek) zarejestrowane na nagraniach z monitoringu wizyjnego będziemy przechowywać przez okres maksymalnie 3 miesięcy, chyba że nagrania te staną się dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. W takim przypadku dane zgromadzone na nagraniach z monitoringu będziemy przechowywać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej i ZUS, w wykonaniu obowiązków prawnych.
 • Naszym kontrahentom i dostawcom w związku z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków pracowniczych. W tym przypadku będziemy przekazywać tylko Twoje służbowe dane kontaktowe.
 • Bankom, w celu wypłaty wynagrodzenia.
 • Zakładowi ubezpieczeń, z którym mamy zawartą umowę grupowego ubezpieczenia na życie – jeżeli zgłosisz się do takiego ubezpieczenia.
 • Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

Prawo wyrażenia sprzeciwu
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Sprzeciw możesz zgłosić, kontaktując się z nami poprzez dane kontaktowe z pkt 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych
w pkt 2 powyżej.
Ponadto podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.