Klauzula informacyjna dla użytkowników aplikacji BioSegregator

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników aplikacji „BioSegregator”.

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do osób, które kontaktują się z nami w jakiejkolwiek sprawie przy pomocy formularza kontaktowego

1. Administrator danych osobowych

Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Odlewniczej 68, 30-142 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 108919, kapitał zakładowy 2 505 000 zł, opłacony w całości, REGON: 356380136, NIP: 6792705439
Możesz skontaktować się z nami:

• listownie na adres: ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków;
• przez e-mail: rodo@biosystem.pl;
• telefonicznie: 12 296 66 25;

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

Umożliwić Ci korzystanie z aplikacji „BioSegregator”.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest konieczność wykonania umowy w zakresie udostępnienia aplikacji „BioSegregator”.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie korzystania przez Ciebie z aplikacji „BioSegregator”.

4. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, jak również podmiotom odbierającym odpady, jeżeli skorzystasz z funkcji zgłoszenia potrzeby ich odbioru. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które możemy zrealizować:

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.