Aktualności

 

2020

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, do 11 września 2010 roku zobowiązany jest sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie. 

Od 1 stycznia 2020 roku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składamy wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Zapoznaj się z naszą krótką instrukcją. 

Od stycznia 2020 roku zwiększyła się lista odpadów, których nie trzeba ewidencjonować, jeśli w ciągu roku nie wytworzymy ich powyżej określonego limitu. Szczegółowe rodzaje oraz ilości zawiera nowe rozporządzenie Ministra Klimatu. 

Prowadzisz drobną działalność usługową, podczas której powstają odpady? Sprawdź, czy podlegasz obowiązkowi uzyskania wpisu do Rejestru-BDO lub czy nie ciąży na tobie obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.